Popo 7月14見鬼之精神科理論

Popo 7月14見鬼之精神科理論

見鬼,係西方醫學論述,就係等於視覺幻覺(visual hallucination),呢個症狀,通常發生係急性思覺失調(acute psychosis),或者食毒品上腦中毒(intoxication)嘅時候。急性思覺失調,好多時起因係有一個好大嘅壓力,咁 popo 每日都好似過街老鼠咁俾人問候,有好大壓力,都好正常。而好多人又會因為壓力而吸食毒品,所以佢哋集體見鬼嘅症狀,係乜嘢真正原因係好難判斷。

根據精神健康條例(Mental health Ordinance),假如被懷疑精神失常嘅人有傷害自己或他人嘅傾向,社工,醫生以及法官可以強制呢啲人士入精神科病房觀察。咁如果有啲懷疑患上思覺失調而見鬼嘅人,用催淚氣體再加上手槍傷害或恐嚇他人,應該係絕對夠理據強制接受精神科治療。

講到尾,病向淺中醫,如果有人真係好大精神壓力,出現以上症狀,請立即求診,而精神科醫生為咗保障公眾安全,一定會簽發足夠病假休息直至完全康復。

原圖:蘋果日報

啱睇就Like埋我地個Facebook專頁

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *