Posts by: 日生


by 日生

陶傑:崇優嘅代價就係自我厭惡

社會

佢唔鍾意香港,既唔鍾意城市,亦都唔鍾意其中嘅人與事,所以佢筆下典型嘅香港人都要隨著陶傑失落。佢文化同心理上都需要一條根,佢仰慕英國,但響英國佢係個異鄉人。佢視華夏為故鄉,但係兩個中國響佢眼中似兩係發臭嘅屍體多過病人。

Read more